Desire Knows No Bounds
Tuesday, August 28, 2018

بدتر از بحث و دعوای حضوری و رو در رو می‌دونی چیه؟ اون بحثا و دعواهایی که تو سرت اتفاق میفته، خودت رو محق می‌دونی ولی می‌دونی طرفت هم خودش رو محق می‌دونه، روزها و ساعت‌ها تو مغزت باهاش بحث می‌کنی اما نه تایپ می‌کنی نه تلفنو برمی‌داری بهش زنگ بزنی. گاهی این‌جور جر و بحث‌ها سال‌ها ادامه داره و تو هر روز زیر بارش داری پیرتر و فرسوده‌تر می‌شی فقط.

لعنت به پرونده‌های باز.


Comments: Post a Comment