Desire Knows No Bounds
Saturday, September 22, 2018

مامانم دیشب زنگ زده بود حالمو بپرسه. لذا حالمو پرسید و حال بچه‌ها رو پرسید و سپس طی اقدامی غافلگیرانه حال پولانسکی رو هم پرسید و توصیه کرد مواظبش باشم (تلویحاً منظورش این بود نزنم رابطه‌مو بترکونم) و با این اقدام ابعاد تازه‌ای به ماجرا بخشید.

پ.ن. مامانم در تمام این سال‌ها اولین بارشه که پارتنرمو به اسم صدا می‌کنه و به رسمیت می‌شناسه و حالشو می‌پرسه حتا.


Comments: Post a Comment