Desire Knows No Bounds
Saturday, September 22, 2018

یه جایی هست تو رابطه، تو تخت، بعد از هم‌آغوشی، اون‌جا که هر دو خسته و راضی و گیج و خیس و کم‌نفس دراز کشیدین رو به سقف، اون‌جا که دارین فکر می‌کنین بهتر از این نمی‌شه، اون‌جا که یه‌دستی می‌کِشتت تو بغلش و می‌چسبونتت به خودش و بی‌وقفه پشت گردن و سرشونه‌هاتو می‌بوسه، بوسه‌های نرم و آروم، بی‌وقفه، اون‌جاست که می‌فهمی چه‌همه دوستت داره.


Comments: Post a Comment