Desire Knows No Bounds
Saturday, October 27, 2018

سید، فیت‌ترین آدمیه که می‌تونستم باهاش باشم، می‌تونم باهاش باشم.
هر بار بعد از هر قرار، هر جلسه، هر مهمونی، هر با هم غذا درست کردنی، هر با هم خوابیدنی، بعد از هی با هم زندگی کردن زیر یک سقف، دارم مطمئن‌تر و مطمئن‌تر می‌شم.


Comments:
سید؟ پلانوسکی؟ مساله این است!
 
سید؟ پولانسکی!؟ گیج شدم که
 
Post a Comment