Desire Knows No Bounds
Saturday, November 3, 2018

بعد از ۲۸ سال، خواب بابابزرگ رو دیدم. خوابه این‌قدر عجیب و خوب بود که هنوز تو ذهنم مونده. تو خواب با خودم فکر کرده بودم یعنی تمام این مدت بابابزرگ زنده بوده و کسی به من نگفته؟ به قدری خیالم راحت شده بود و یه هو آروم گرفته بودم از فهمیدن این‌که بابابزرگ زنده‌ست، که هنوز که هنوزه تحت تأثیرشم.


Comments: Post a Comment