Desire Knows No Bounds
Friday, November 30, 2018

نویسنده و روسپی هر دو بین خودشان و لحظات مشخصی از زندگی فاصله می‌اندازند تا حرفه‌شان را پیش ببرند؛ هر دو خودشان را از تجربه می‌کَنَند تا دیگران را از آن آگاه‌تر کنند.

فقط روزهایی که می‌نویسم --- آرتور کریستال

Labels:Comments: Post a Comment