Desire Knows No Bounds
Friday, November 30, 2018

از روزی که با همیم، یک سال گذشته. از روزی که با همیم، تو این یک سالِ گذشته، هیچ روزی نبوده که دلم بخواد با هم نباشیم. تقریباً تمام روزهای سال رو با هم گذروندیم و حالا مطمئنم مَرد، شبیه‌ترین آدمه به من.


Comments: Post a Comment